Company Logo

ModlitwaŚwieccy zawsze odgrywali dużą rolę w Kościele, ale w XX w. w sposób szczególny zaczęto na nowo podejmować problem odpowiedzialności ludzi świeckich za posłannictwo Kościoła.

Kościół żyje i działa w gwałtownie zmieniającym się świecie, dlatego należy poszukiwać nowych form działalności duszpasterskiej, także przy udziale świeckich.

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu oraz zalecenia I Synodu Diecezji Pelplińskiej, ks. Prałat  Roman Spichalski,  proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego powołał ……… na kolejną kadencję Radę Parafialną, organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

Parafia rozumiana jako podstawowa, choć nie jedyna przestrzeń aktywności duszpasterskiej, powinna pomagać wierzącym i praktykującym w odkrywaniu świadomej przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej.

W swoich założeniach, Rada Parafialna ma służyć temu, aby praktykujący wierni byli świadomi swej przynależności do wspólnoty parafialnej, aby czuli się współgospodarzami parafii i czuli się za nią odpowiedzialni.

Rada Parafialna ma podwójne fundamentalne znaczenie: z jednej strony jest symbolicznym obrazem braterstwa i wspólnoty Kościoła parafialnego, a z drugiej strony stanowi narzędzie wspólnych decyzji duszpasterskich, gdzie funkcję najważniejszą - decyzyjną zarezerwowano dla księdza proboszcza.

Rada Parafialna jest wiec gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego kan.536 par.2) i swoją działalnością obejmuje całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnianiu misji kościoła.

Rada Parafialna to grupa dojrzałych osób, żyjąca zgodnie z nauką Kościoła, czująca wspólnotę parafialną, która winna podejmować takie działania, aby pobudzić w pozostałych parafianach współodpowiedzialność za parafię.

 Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez:

  1. modlitwę
  2. ćwiczenia duchowe
  3. dobre uczynki

Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają także za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej oraz niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej.

RADA DUSZPASTERSKA I EKONOMICZNA

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

(źródło: Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej)

 Art. 1.

Par. 1. Parafialną Radę Duszpasterską, zwaną dalej także radą, stanowi grono osób duchownych i świeckich, służących księdzu proboszczowi pomocą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego

Par. 2. Przewodniczącym rady jest ksiądz proboszcz.

Par. 3. Rada Duszpasterska ma wyłącznie głos doradczy.

Par. 4. Skład Rady Duszpasterskiej powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii; w parafiach miejskich winny być w niej reprezentowane wszystkie dzielnice, a w parafiach wiejskich wszystkie wioski.

Art. 2.

Par. 1. Wybór osób do Rady Duszpasterskiej należy do księdza proboszcza. Pisemnie wybór należy zgłosić w Kurii Diecezjalnej celem uzyskania jego zatwierdzenia.

Par. 2. Przed podjęciem swoich obowiązków członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej winni złożyć przysięgę według ustalonego wzoru

Par. 3. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy dobierać osoby, które zdolne są oceniać aktualną sytuację religijno-moralną w parafii, wysuwać pożyteczne inicjatywy, a przy tym same chcą włączyć się do działalności duszpasterskiej pod kierunkiem księdza proboszcza.

Art. 3.

Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa trzy lata i po upływie tego czasu należy ją odnowić, by w ten sposób dać możliwość pracy i wniesienia nowego wkładu innym parafianom.

Art. 4.

Par. 1. Zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w zależności od potrzeb, zwołuje ksiądz proboszcz i w nich przewodniczy.

Par. 2. Tematykę każdego posiedzenia i najważniejsze wnioski należy odnotować w księdze protokołów.

Par. 3. Księga protokołów zebrań Rady Duszpasterskiej winna być przedstawiana w czasie wizytacji dziekańskiej i biskupiej.


STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ

Art. 1.

Par. 1. Parafialna Rada Ekonomiczna, zwana dalej także radą, dzieli z księdzem proboszczem troskę o majątek ściśle kościelny, przeznaczony w sposób wyłączny na cele parafialne.

Par. 2. Rada nie może ingerować w dobra, które z samego prawa przeznaczone są na utrzymanie księdza proboszcza.

Par. 3. W szczególności członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej powinni zadbać o to, by wszystkie dokumenty i dowody, na których opierają się prawa parafii do określonych posesji, budynków i przedmiotów, zwłaszcza sakralnych, zabytkowych i szczególnie wartościowych, były należycie przechowywane, uporządkowane i ewidencjonowane w ciągle aktualizowanych inwentarzach, obejmujących zarówno kościół parafialny, jak i kościół filialny, kaplice, domy katechetyczne, plebanię, wikariatkę, cmentarz i kostnicę, a także zabudowania gospodarcze stanowiące własność kościelną.

Art.2.

Członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej mogą być osoby cieszące się dobrą opinią i zaufaniem wśród wiernych, znane z uczciwości, pracowitości i kompetencji zawodowej.

Art. 3.

Par. 1. Wyboru kandydatów do Parafialnej Rady Ekonomicznej dokonuje ksiądz proboszcz i on przedstawia ich pisemnie Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia.

Par. 2. Przed podjęciem swoich obowiązków członkowie Parafialnej rady Ekonomicznej winni złożyć przysięgę według ustalonego wzoru.

Par. 3. Liczba powoływanych członków rady winna być zależna od wielkości danej parafii, jednakże nie większa, nawet w dużych parafiach niż 15 osób.

Art. 4.

Par. 1. Kadencja członków Parafialnej Rady Ekonomicznej trwa trzy lata.

Par. 2. Po upływie każdej kadencji należy zapewnić udział w Parafialnej Radzie Ekonomicznej pewnej liczbie nowych członków.

Par. 3. Z chwilą śmierci księdza proboszcza albo jego przejścia na inna parafię lub inne stanowisko kościelne, ustają również uprawnienia Parafialnej Rady Ekonomicznej, a nowy ksiądz proboszcz ma prawo powołać Radę Ekonomiczną w innym składzie.

Par. 4. Do obowiązku Parafialnej Rady Ekonomicznej należy przygotowanie pogrzebu księdza proboszcza.

Art. 5.

Par. 1. W zależności od potrzeb, posiedzenia Parafialnej Rady Ekonomicznej zwołuje ksiądz proboszcz i im przewodniczy.

Par. 2. Przebieg posiedzeń powinien być protokołowany w specjalnej księdze.

Art. 6.

W trosce o utrzymanie jedności duszpasterstwa, w parafiach miejskich liczących ponad 5 tysięcy mieszkańców, w skład Parafialnej Rady Ekonomicznej powinna wchodzić pewna liczba członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Art. 7.

Parafialnej Radzie Ekonomicznej lub jej przedstawicielom powinno się zagwarantować honorowy udział w ważniejszych wydarzeniach w życiu parafii.

Aktualności


Dzisiaj jest: Środa
19 Czerwca 2019
św. Romualda, opata
Imieniny obchodzą
Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Ogarnijmy modlitwą
w Dniu Urodzin ks. Biskupa Seniora
Piotra Krupy
Myśl dnia:
Kościół rośnie, napełniony pociechą Ducha Świętego, który jest jego duszą. On sprawia, że wierni prawdziwie rozumieją naukę i tajemnicę Chrystusa. Jak w początkach Kościoła, tak i dzisiaj On działa w każdym głosicielu Ewangelii, jeśli tylko poddaje się Jego kierownictwu. On podsuwa mu słowa, jakie tylko On jeden może poddać, usposabia serca słuchaczy, aby otwarli się na przyjęcie Ewangelii i na głoszone Królestwo.
Paweł VI

Do końca roku zostało 196 dni.

SŁOWO BOŻE

Warto zajrzeć ;)

Gościmy

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.
Powered by Joomla!®. Designed by: education Joomla 1.6 template  Valid XHTML and CSS.