Company Logo

Cele PZC

Cele PZC

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość rasę i przekonania.
 
Wszyscy wolontariusze podejmujący działalność charytatywną w PZC winni pamiętać o ewangelicznej i nadprzyrodzonej inspiracji swojego działania. To bowiem odróżnia działania PZC od innej działalności humanitarnej. Celem bowiem ostatecznej posługi Caritas jest uświęcenie drugiego człowieka oraz jego przynależność do Chrystusa.
Zadanie szczegółowe:

  - formacja wspólnoty parafialnej w duchu miłosierdzia

  - rozpoznawanie potrzeb, aby skutecznie pomagać ubogim i potrzebującym pomocy materialnej i duchowej

  - pomoc ubogim i potrzebującym

  - troska o różne grupy społeczne w parafii borykającymi się z problemami materialnymi i duchowymi

  - wspieranie rodzin, ofiar klęsk i katastrof, pomoc dla poszkodowanych

  - informacja o sytuacji ubogich

  - walka z dyskryminacją osób ubogich

  - budowanie kultury solidarności w ubogimi

  - formacja religijno-moralna swoich członków w duchu solidarności i miłości społecznej

  - tworzenie specjalistycznych placówek pomocowych

  - współpraca z innymi instytucjami charytatywnymi na terenie parafii

  - pomoc poza parafią

 

Zadania Parafialnego Zespołu Caritas

1. Animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości.
2. Pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy.
3. Organizowanie pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.
4. Organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości.
5. Czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej (np. w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia).
6. Charytatywna inspiracja wspólnot działających na terenie parafii i podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych.
7.   Przygotowywanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii, także we współpracy z lokalnymi środkami społecznej komunikacji. 
8. Wyszukiwanie grup i osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznawanie możliwości przyjścia im z pomocą. Wskazane jest podejmowanie współpracy w tym zakresie przede wszystkim z duszpasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją i organizacjami pozarządowymi.
9. Pozyskiwanie na swoim terenie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy, np.: kolekty, aukcje, bale dobroczynne, loterie i inne.
10. Organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej, aż do usamodzielnienia się osoby potrzebującej.
11. Tworzenie i prowadzenie lokalnych placówek charytatywno-opiekuńczych i leczniczych. 
12. Pomoc świadczona tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Są nimi w szczególności: 
* rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 
* seniorzy; 
* chorzy; 
* niepełnosprawni; 
* bezrobotni; 
* bezdomni; 
* migranci i uchodźcy; 
* osoby dotknięte patologiami społecznymi i ich rodziny; 
* ofiary klęsk żywiołowych; 
* osoby pozbawione wolności i ich rodziny. 
13. Opierając się na osobowości prawnej parafii w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej można tworzyć i prowadzić placówki charytatywno-opiekuńcze i lecznicze, a w szczególności: 
* placówki żywieniowe; 
* świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży; 
* kluby seniora; 
* ośrodki dziennego pobytu; 
* punkty wydawania odzieży i artykułów spożywczych; 
* ochronki i przedszkola; 
* placówki kolonijne;
* placówki w zakresie ochrony macierzyństwa;
* mieszkania zastępcze; 
* poradnie prawne; 
* inne placówki.
14. Włączanie się w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe Caritas Diecezji i Caritas Polska.
15. Podejmowanie ponadparafialnych inicjatyw pomocy samodzielnie oraz w łączności z PZC sąsiednich parafii i dekanatu.

 

 

Do zadań PZC należy w szczególności:

 • krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 • prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 • pomoc społeczna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

 

Cele_PELPLIN

 

Cele:

 • mobilizacja charytatywna wspólnoty parafii do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo, i czyn,

 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii,

 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i tym, które mają trudności),

 • sprawowanie opieki nad charytatywnymi placówkami kościelnymi działającymi na terenie parafii, bądź też tworzenie takich placówek,

 • możliwość podjęcia współpracy z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej lub z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym.

Aktualności


Dzisiaj jest: Piątek
24 Maja 2019
NMP Wspomożycielki Wiernych
Imieniny obchodzą
Cieszysława, Estera, Jan, Joanna,
Maria, Mokij, Wincenty, Zuzanna, Zula
Ogarnijmy modlitwą
Myśl dnia:
W Duchu, który w sakramencie małżeństwa utrwala i uświęca związek małżonków, znajduje moc i oparcie misja rodziców, powołanych, aby czynić z rodziny pierwszą i podstawową rzeczywistość Kościoła.
Św. Jan Paweł II

Do końca roku zostało 222 dni.Powered by Joomla!®. Designed by: education Joomla 1.6 template  Valid XHTML and CSS.